Nasze dokumenty

Regulamin walnego zebrania

Regulamin obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Liceun Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

Uchwała- Złota Odznaka Stowarzyszenia

Uchwała

Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

NR 3/2011

z dnia 17 września 2011 r.

 

w sprawie ustanowienia Złotej Odznaki Stowarzyszenia oraz zasad jej przyznawania

 

Na podstawie § 22 pkt 6 w zw. z § 6 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się odznaczenie pn. Złota Odznaka Stowarzyszenia.

 

§ 2

Regulamin komisji rewizyjnej

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

 Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

 

§1

  1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia Absolwentów  L.O. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”, zwanego dalej Stowarzyszeniem, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
  2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Regulamin i uchwały Walnego Zebrania.

§2

Regulamin kapituły

                                       Załącznik nr 4 do Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

                       REGULAMIN KAPITUŁY

       Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

           im. Stefana Żeromskiego w Kielcach "Żeromszczacy"

 

§ 1

1. W skład Kapituły wchodzi 9 członków Stowarzyszenia, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
2. Kadencja Kapituły jest wspólna, trwa 6 lat i kończy się z chwilą wyboru przez Walne Zebranie nowej Kapituły. Kapituła winna działać do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranej Kapituły i przekazać jej całość prowadzonych spraw i dokumentów.

3.Jeżeli Kapituła jest wybierana w trakcie trwania kadencji innych organów, jej kadencja upływa wraz z kadencją tych organów.

§ 2

Regulamin sądu koleżeńskiego

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im.

Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

 

 

Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Stowarzyszenia za czyny sprzeczne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia oraz zasadami etyki. Sąd Koleżeński może, jako sąd polubowny rozstrzygać spory między członkami Stowarzyszenia, oraz rozpoznaje sprawy dotyczące wykładni statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

Regulamin pracy zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” (dalej: „Zarząd”) działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu i wypełnia zadania w tychże aktach przewidziane.

§ 2

Uchwała - Honorowy Członek Stowarzyszenia

Uchwała
Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”
 
NR 4/2011
z dnia 17 września 2011 r.

 

w sprawie ustanowienia tytułu honorowego: „Honorowy Członek Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach «Żeromszczacy»” oraz określenia zasad jego nadawania

 

Na podstawie § 22 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwala co następuje:

Subscribe to RSS - Nasze dokumenty