Regulamin walnego zebrania

 

Regulamin obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Liceun Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

 

 

I. Zwołanie Walnego Zebrania

 

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Żeromszczacy” zwołuje Zarząd

Stowarzyszenia raz do roku, przed upływem I kwartału roku kalendarzowego

z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów wymienionych w § 17 statutu

Stowarzyszenia.

 1. Zebranie związane z wyborami do władz Stowarzyszenia (Walne Zebranie Wyborcze)

zwołuje się w okresie między 1 lutego a 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

 1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszcza się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Do zawiadomienia

należy dołączyć sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego

oraz Kapituły Stowarzyszenia z okresu sprawozdawczego.

 1. Do zachowania terminu określonego w § 18 statutu wystarczające jest zamieszczenie

zawiadomienia na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zawiadomienie winno zostać również przesłane na adres internetowe członków Stowarzyszenia a w razie

potrzeby także przesyłką pocztową lub telefonicznie.

 1. Zawiadomienie przesyła się członkom zwyczajnym i członkom wspierającym a także

zaproszonym gościom - którym sprawozdania doręcza się w razie takiej potrzeby.

 

II. Przebieg obrad

 

 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia a w razie jego nieobecności

wyznaczony przez Zarząd członek zarządu, który po powitaniu przybyłych

zarządza wybory Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza a w razie potrzeby Wiceprzewodniczącego, którzy stanowią Prezydium Walnego Zebrania.

 1. Przed przeprowadzeniem wyborów Walne Zebranie powołuje Komisję Mandatowo- Skrutacyjną. Zadaniem Komisji j jest stwierdzenie - na podstawie listy obecności i wykazu opłaconych składek członkowskich – czy Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w rozumieniu § 20 Statutu oraz przeprowadzanie wszelkich głosowań zarządzonych przez Przewodniczącego Walnego Zebrania, obliczanie głosów i ogłaszanie wyników głosowania. Komisja składa się z co najmniej trzech osób i po wybraniu konstytuuje się powołując Przewodniczącego Komsji.

 2. Po wybraniu Prezydium Walnego Zebrania Prezes Stowarzyszenia przekazuje

dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu. Przewodniczący zwraca się do

Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdzenie czy istnieje wymagane

przez § 20 statutu quorum, a następnie poddaje pod głosowanie przyjęcie

proponowanego porządku obrad. Jeżeli zostaną głoszone wnioski o zmianę

lub uzupełnienie proponowanego porządku najpierw przeprowadza się głosowanie nad ich przyjęciem.

9. W razie potrzeby powołuje się Komisję Wnioskową, której zadaniem jest

odnotowanie i zredagowanie wynikających z przebiegu obrad wniosków wymagających przegłosowania oraz przygotowanie tekstu uchwał (uchwały

końcowej). Jeżeli nie będzie potrzeby powołania komisji wnioskowej jej

funkcje wykonuje Sekretarz Zebrania. Nie można być członkiem więcej

niż jednej komisji.

 1. Przewodniczący prowadzi obrady bacząc by został wyczerpany cały przyjęty

porządek obrad. Do uprawnień Przewodniczącego należy udzielanie głosu zebranym w poszczególnych punktach porządku obrad, podejmowanie decyzji porządkowych,

i rozstrzyganie kwestii formalnych. W razie potrzeby dla rozstrzygnięcia kwestii formalnej przeprowadza się glosowanie.

11.Sekretarz prowadzi protokół Zebrania odnotowując wszystkie istotne kwestie

związane z przebiegiem obrad w tym glosy w dyskusji, zgłoszone wnioski

wymagające podjęciach uchwały przez Zebranie. Protokół podpisują

Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Protokół winien zostać przekazany

do akt Stowarzyszenia w terminie tygodnia od zakończenie Zebrania. Do

protokołu dołącza się: listę obecności, sprawozdania i protokoły Komisji

Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz teksty przyjętych uchwał.

 

 

 

III. Głosowania i wybory

 

 1. Wszelkie głosowania zarządza Przewodniczący Zebrania

 2. Glosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki w odpowiedzi na pytanie „kto jest za...”, „kto jest przeciw...”, „kto wstrzymał się od głosu”. Liczenia głosów

dokonuje Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która wyniki przekazuje do

protokołu. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania

 1. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która na

zarządzenie przewodniczącego przygotowuje – w ilości odpowiadającej liczbie

obecnych uprawnionych do głosowania – odpowiednie arkusze papieru ze

sformułowaniem kwestii poddanej głosowaniu oraz stanowiskiem głosującego

„tak” lub „nie”. Każdy uprawniony oddaje głos przez skreślenie na pobranym

arkuszu słowa ”tak” albo „nie” a następnie wrzuca wypełniony arkusz do

przygotowanej przez Komisję urny. Z głosowania Komisja sporządza

protokół, w którym odnotowuje liczbę osób uprawnionych do głosowania ,

liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów za

i przeciw ( tak lub nie). Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji.

Nieważne są głosy, w których nie skreślono żadnej z propozycji.

15. Wybory na poszczególne stanowiska przeprowadza się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Wybory zarządza Przewodniczący Zebrania wzywając zebranych do

zgłaszania kandydatur. Zgłoszone kandydatury odnotowuje się w protokole

Zebrania. zaś listę kandydatów sporządza w kolejności alfabetycznej

Komisja Skrutacyjna. Wybór Prezesa Stowarzyszenia przeprowadza się

w pierwszej kolejności. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani mogą

kandydować w wyborach do innych funkcji.

 

16. Głosowanie jawne przeprowadza się wg zasad określonych w p-kcie 13. regulaminu

z uwzględnieniem następujących zmian:

- listy kandydatów na poszczególne funkcje umieszcza się w widocznym miejscu

na tablicy,

- głosuje się przez podniesienie ręki po wymienieniu przez prowadzącego

głosowanie nazwiska kolejnego kandydata. Komisja po każdym odnotowuje

liczbę głosów jakie uzyskał dany kandydat,

- wybrani zostają kandydaci, którzy trzymali największą liczbę głosów w stosunku do liczby miejsc na poszczególne stanowiska,

- ilość miejsc których dotyczą wybory do poszczególnych władz Stowarzyszenia każdorazowo podaję Przewodniczący Zebrania,

- wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

17. Głosowanie tajne przeprowadza się wg zasad określonych p-kcie 14 regulaminu

z uwzględnieniem następujących zmian:

- na arkuszach o głosowania umieszcza się kolejności alfabetycznej nazwiska

kandydatów do poszczególnych władz Stowarzyszenia – osobno dla każdej

z władz , której dotyczą wybory,

- przed każdym głosowaniem Przewodniczący Zebrania podaje której

z władz Stowarzyszenia dotyczy głosowanie oraz wskazuje ilość miejsc

do obsadzenia przez głosowanie.

- głosuje się przez pozostawienie na liście nazwisk osób co których głosujący

chce by zostały wybrane do władzy, której dotyczy głosowanie – pozostałe nazwiska

skreśla się. Pozostawienie większej liczby nie skreślonych nazwisk niż liczba

miejsc do obsadzenia powoduje nieważność oddanego głosu.

- po dokonaniu wyboru na arkuszu do głosowania każdy z uprawnionych

po wywołaniu go przez Przewodniczącego Komisji wrzuca arkusz do przygotowanej

przez Komisję urny,

- komisja sporządza protokół, w którym odnotowuje liczbę osób uprawionych do głosowania, liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych, liczbę głosów

jakie otrzymali poszczególni kandydaci, listę osób które uzyskały największą

liczbę głosów oraz stwierdza wynik wyborów.

- wynik wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 

IV. Zakończenie obrad

 

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie

Walnego Zebrania.

 

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zer.regulamin.walne_.pdf61.26 KB