Uchwała- Złota Odznaka Stowarzyszenia

Uchwała

Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

NR 3/2011

z dnia 17 września 2011 r.

 

w sprawie ustanowienia Złotej Odznaki Stowarzyszenia oraz zasad jej przyznawania

 

Na podstawie § 22 pkt 6 w zw. z § 6 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się odznaczenie pn. Złota Odznaka Stowarzyszenia.

 

§ 2

Złota Odznaka Stowarzyszenia jest najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”.

 

§ 3

Złotą Odznakę Stowarzyszenia przyznaje się członkom zwyczajnym lub wspierającym
o nieposzlakowanej opinii, za wybitne zasługi położone na rzecz Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych oraz wieloletnie ponadprzeciętne zaangażowanie w jego prace lub
znaczące wsparcie materialne dla inicjatyw Stowarzyszenia.

 

§ 4

Kapituła Stowarzyszenia może uszczegółowić kryteria przyznawania Złotej Odznaki Stowarzyszenia.

 

§ 5

Złotą Odznakę Stowarzyszenia przyznaje Kapituła Stowarzyszenia z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 

§ 6

Złotą odznakę Stowarzyszenia przyznaje się wszystkim Honorowym Członkom Stowarzyszenia z mocy samego prawa.     

 

§ 7

Kapituła Stowarzyszenia prowadzi rejestr przyznanych Złotych Odznak Stowarzyszenia zawierający imiona i nazwiska odznaczonych osób, datę przyznania odznaczenia oraz numer przyznanej odznaki.

 

§ 8

Złotą Odznakę Stowarzyszenia wręcza się osobie odznaczonej w sposób uroczysty. Wraz ze Złotą Odznaką wręcza się dyplom zawierający imię i nazwisko osoby odznaczonej, datę przyznania odznaki oraz zwięzłe określenie podstaw przyznania odznaczenia.

 

§ 9

Wygląd, wymiary oraz sposób wykonania Złotej Odznaki Stowarzyszenia określone są
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.