Regulamin sądu koleżeńskiego

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im.

Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

 

 

Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Stowarzyszenia za czyny sprzeczne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia oraz zasadami etyki. Sąd Koleżeński może, jako sąd polubowny rozstrzygać spory między członkami Stowarzyszenia, oraz rozpoznaje sprawy dotyczące wykładni statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

1. Posiedzenie konstytuujące Sądu Koleżeńskiego odbywa się w czasie Walnego Zebrania Stowarzyszenia po wyborze członków Sądu. Posiedzenie otwiera członek nowowybranego Sądu, który uzyskał w wyborach największą liczbę głosów.

2. Prawo wystąpienia do Sądu o rozpatrzenie sprawy przysługuje organom Stowarzyszenia oraz każdemu członkowi Stowarzyszenia.

3. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zawierać:

    a) zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy ze wskazaniem osób, których wniosek dotyczy

    b) wskazanie jakiego rozstrzygnięcia domaga się wnoszący sprawę

    c) wskazanie dowodów ( dokumentów lub zeznań świadków), których przeprowadzenia domaga się wnoszący sprawę

    d) wniosek dotyczący wykładni powinien zawierać wskazanie przepisu statutu lub regulaminu, który zdaniem wnioskodawcy wymaga wykładni oraz zwięzłe       uzasadnienie dotyczące interpretacji danego przepisu

4. Sąd może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania, jeżeli

   a) wniosek nie spełnia wymogów zawartych w pkt.3

    b) jest oczywiście bezzasadny

O odmowie przyjęcia Sąd rozstrzyga w formie postanowienia.

      Przed odmową przyjęcia z przyczyn zawartych w ppkt.a Sąd wzywa do uzupełnienia wniosku w oznaczonym terminie. Od postanowienia Sądu przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych.

      4. a) Sprawy należące do właściwości Sądu Koleżeńskiego mogą być wnoszone do  rozpoznania w okresie 2 lat od chwili ujawnienia zarzucanego czynu

b) Wystąpienie członka ze Stowarzyszenia podczas toczącej się sprawy w Sądzie koleżeńskim nie przerywa postępowania. W tym jednak wypadku Sąd ogranicza się do stwierdzenia, czy zarzucane przewinienie zostało popełnione.

5. Sąd Koleżeński orzeka w zespole 3-osobowym pod przewodnictwem Prze-wodniczącego Sądu, jego zastępcy lub członka Sądu wyznaczonego przez Przewodniczącego Sądu. Zespół orzekający wyznacza Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Od orzeczenia osoba zainteresowana może odwołać się w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia do poszerzonego składu Sądu, który orzeka w składzie 5-cio osobowym.

5. a)Członek zespołu orzekającego podlega wyłączeniu na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności członka zespołu orzekającego.

6. a) Decyzje Sądu stwierdzające winę obwinionego bądź jej brak zapadają w postaci orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Inne orzeczenia mają formę postanowień.

b) Sąd Koleżeński bez rozprawy, ale po wysłuchaniu zainteresowanych stron, może postanowieniem umorzyć postępowanie w przypadku mniejszej wagi.

c) W sprawach, których istota na to pozwala Sąd Koleżeński powinien dążyć do polubownego ich załatwienia; w szczególności przeproszenia pokrzywdzonego i naprawienia szkody, jeżeli to nastąpi Sąd Koleżeński postanowieniem umarza postępowanie. W innych przypadkach rozpatrzenie sprawy następuje na rozprawie.

7. Obwinionemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

8. Rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. Udział w niej biorą strony, ich pełnomocnicy i obrońcy oraz inne osoby, stosownie do postanowienia Sądu. Pełnomocnikiem stron mogą być tylko członkowie Stowarzyszenia. Obrońcami mogą być osoby spoza Stowarzyszenia.

9. Strony mają prawo składać Sądowi dokumenty, jak również wnosić o przesłuchanie świadków oraz w miarę potrzeby o zasięgnięcie opinii biegłych. Oprócz dowodów powołanych w skardze lub wyjaśnieniach stron Sąd może dopuścić inne dowody.

 

      10. Przewodniczący zarządza doręczenie odpisów skargi obwinionemu i wyznacza       

      termin do nadesłania wyjaśnienia i powołania dowodów.

11. Po otrzymaniu wyjaśnienia obwinionego lub po upływie wyznaczonego terminu jego złożenia Przewodniczący wyznacza termin rozprawy, na którą wzywa pismem poleconym strony, ich pełnomocników, obrońców oraz świadków i biegłych.

12. Jeżeli strona której wezwanie zostało prawidłowo doręczone nie stawi się na rozprawę i nie usprawiedliwi swego niestawiennictwa, ani też nie stawi się jej pełnomocnik, Sąd rozpatruje sprawę zaocznie.

13. W razie niestawiennictwa świadka lub biegłego Sąd może wyznaczyć nowy termin rozprawy, a w wypadku ponownego niestawiennictwa, Sąd może  zrezygnować z przeprowadzenia dowodu z zeznań niestawiającej się osoby.

14. Przebieg rozprawy jest protokołowany.

15. Po zamknięciu rozprawy odbywa się narada zespołu orzekającego. Podczas narady odbywa się dyskusja nad zasadnością zarzutu w świetle zebranych dowodów, głosowanie nad orzeczeniem w przedmiocie winy i kary i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia oraz spisanie sentencji orzeczenia.

16. Orzeczenie zapada większością głosów w obecności wszystkich członków zespołu orzekającego, w tym przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępcy. Członek zespołu, który przy głosowaniu nie zgodził się z wnioskiem większości, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne, które obowiązany jest uzasadnić na piśmie przed podpisaniem uzasadnienia orzeczenia. Strony należy poinformować o fakcie zgłoszenia zdania odrębnego.

17. Przewodniczący składu orzekającego na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę, odczytuje sentencję orzeczenia i podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia. W sprawach zawiłych Sąd może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do dwóch tygodni. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia sentencji orzeczenia. Sąd doręcza stronom orzeczenie z uzasadnieniem na piśmie.

18. Orzeczenie składa się z sentencji oraz uzasadnienia. Sentencja składa się z części  wstępnej oraz rozstrzygnięcia.

a) Część wstępna sentencji powinna zawierać:

- oznaczenie sprawy,

                   - oznaczenie Sądu Koleżeńskiego,

- nazwiska członków zespołu orzekającego, protokolanta,

- datę i miejsce rozpoznania sprawy,

- datę i miejsce wydania orzeczenia oraz datę ogłoszenia sentencji,

- wymienienie obwinionego oraz adresata skargi,

- oznaczenie przedmiotu sprawy.

b) Rozstrzygnięcie powinno zawierać orzeczenie, co do winy i kary.

c) Uzasadnienie orzeczenia powinno obejmować powody rozstrzygnięcia oraz wymienienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów Statutu, regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia.

19. Sąd Koleżeński w zależności od zebranych dowodów uniewinnia obwinionego lub uznając jego winę wymierza karę. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli uzna, że rodzaj przewinienia i postawa obwinionego w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim dają postawę do przyjęcia, iż rozprawa spełniła swoja funkcję wychowawczą.

20. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

   a) upomnienia,

     b) zawieszenia w prawach członka na okres do jednego roku,

     c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

     Sąd może również zobowiązać do wykonania określonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

21.W sprawie zakończonej orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego może nastąpić wznowienie postępowania, jeżeli:

a) dowody, na podstawie, których ustalono istotne okoliczności faktyczne okazały się fałszywe,

b) obwiniony bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu,

c) wyjdą na jaw nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, które istniały już w czasie wydania wyroku, o ile nie były one znane Sądowi.

Wniosek o wznowienie postępowania składa strona do Sądu Koleżeńskiego. Po upływie 1 roku od orzeczenia nie można żądać wznowienia postępowania.

      22.  Orzeczenie o karze ulega zatarciu:

- w przypadku upomnienia - po 1 roku od wydania prawomocnego orzeczenia,

- w przypadku zawieszenia w prawach członka - po 2 latach od zakończenia okresu zawieszenia,

             Postanowienie o zatarciu orzeczenia o karze wydaje Sąd Koleżeński.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 2_regulamin_sadu_kolezenskiego_.pdf111.3 KB