Regulamin komisji rewizyjnej

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

 Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

 

§1

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia Absolwentów  L.O. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”, zwanego dalej Stowarzyszeniem, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Regulamin i uchwały Walnego Zebrania.

§2

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 3-letnią kadencję i składa się z trzech członków: przewodniczącego i dwóch członków
 1. Komisja konstytuuje się na pierwszym zebraniu
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§3

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§4

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§5

 1. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona, zawiadomienie o posiedzeniu winno być dokonane co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Zebrania Komisji Rewizyjnej mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
 4. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia, jeżeli przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja, lub ze względu na przedmiot obrad.
 5. Komisja może zaprosić na swe posiedzenie także innych członków Stowarzyszenia.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których występują okoliczności mogące rodzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Wniosek o wyłączenie powinien być skierowany do przewodniczącego Komisji i musi być udokumentowany. Przy braku reakcji na wniosek postępowanie przejmuje Sąd Koleżeński.

§6

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.

§7

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami władz.
 2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
 4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
 5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

§8

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów
 2. Sprawy personalne oraz wnioski o absolutorium dla Zarządu wymagają głosowania tajnego wszystkich członków Komisji.
 3. Wniosek o absolutorium wymaga uchwalenia bezwzględną większością głosów.

§9

 1. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół wg ogólnie przyjętych zasad.
 2. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. Przewodniczący Komisji prowadzi dokumentację związaną z działalnością Komisji (obowiązkowo rejestr uchwał i wniosków)
 4. Komisja działa do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranej Komisji
 5. Przewodniczący ustępującej Komisji przekazuje całość prowadzonych spraw i dokumentów nowo wybranemu Przewodniczącemu Komisji.

§10

Członkom Komisji zgodnie z § 44 Statutu Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku działalnością Komisji oraz zwrot wydatków związanych z koniecznością zaangażowania ekspertów.

§11

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 17.09.2011 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.