Regulamin kapituły

                                       Załącznik nr 4 do Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

                       REGULAMIN KAPITUŁY

       Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

           im. Stefana Żeromskiego w Kielcach "Żeromszczacy"

 

§ 1

1. W skład Kapituły wchodzi 9 członków Stowarzyszenia, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
2. Kadencja Kapituły jest wspólna, trwa 6 lat i kończy się z chwilą wyboru przez Walne Zebranie nowej Kapituły. Kapituła winna działać do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranej Kapituły i przekazać jej całość prowadzonych spraw i dokumentów.

3.Jeżeli Kapituła jest wybierana w trakcie trwania kadencji innych organów, jej kadencja upływa wraz z kadencją tych organów.

§ 2

1. Na pierwszym zebraniu Kapituły członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza w głosowaniu tajnym.
2. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący  Kapituły reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.
4. Sekretarz Kapituły prowadzi dokumentację związaną z działalnością Kapituły.
5. Po zakończeniu kadencji przewodniczący zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Kapituły

                                                         § 3

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia i tytuły honorowe Kapituła może przyznawać z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia a także na wniosek grupy, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

Wniosek powinien wskazywać rodzaj wyróżnienia, nagrody, odznaczenia lub tytułu honorowego, osobę, której mają być przyznane oraz zawierać uzasadnienie.

 

§ 4

 Kapituła może przyznawać wyróżnienia, nagrody, odznaczenia lub tytuły honorowe wymienione w Statucie lub ustanowione odrębną uchwałą Walnego Zebrania.

Kapituła może występować do Walnego Zebrania o ustanowienie nowych nagród, wyróżnień i godności honorowych.

§ 5

1. Zebrania Kapituły otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Kapituły, wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez jednego z nich.
2. Udział członków Kapituły w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być usprawiedliwiona.

3. W zebraniu może brać udział przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia lub przedstawiciel grupy wnioskodawców. 
 

§ 6

1. Decyzje Kapituły zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Kapituły podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej pięciu członków Kapituły.
3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 
 

§ 7

Posiedzenia Kapituły są protokołowane.