STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

   STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”
 
 
Rozdział I.
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia
§ 1
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” o dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem, a liceum Szkołą.
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 70, poz. 855 z późniejszymi zmianami.
  3. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym według załączonego wzoru.
§ 2
Terenem działalności stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać również zagranicą.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia są Kielce.
§ 4
Określenie „absolwent Liceum” obejmuje również wychowanków Szkoły, którzy ukończyli ją wówczas, gdy nosiła inną nazwę.
Rozdział II.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest:
1.        Nawiązywanie i utrzymywanie więzi między absolwentami Szkoły oraz wzajemne wspieranie się poprzez różne formy samopomocy koleżeńskiej.
2.        Propagowanie historii i tradycji Szkoły.
3.        Dbanie o dobre imię Szkoły i wspieranie jej działalności wychowawczej i dydaktycznej.
4.        Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5.        Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.
6.        Propagowanie idei integracji europejskiej oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z uczniami szkół innych krajów.
§ 6
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1.        Organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich, imprez rocznicowych, sympozjów naukowych, wystaw okolicznościowych i innych tego rodzaju przedsięwzięć.
2.        Inicjowanie i wspieranie działalności popularyzującej Szkołę i współpraca w tym zakresie z wydawnictwami, mass-mediami, placówkami naukowymi, oświatowymi,kulturalnymi i organizacjami społecznymi.
3.        Fundowanie stypendiów i nagród wybijającym się wychowankom i uczniom Szkoły.
4.        Udzielanie pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i uczniom.
5.        Przyznawanie absolwentom Szkoły nagród , wyróżnień i tytułów honorowych ustanawianych w drodze uchwały Walnego Zebrania  za wybitne osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne.
Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom niebędącym absolwentami Szkoły, działającymi na rzecz Szkoły, jej patrona i Stowarzyszenia.
Najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia jest Złota Odznaka Stowarzyszenia.
6.        Współpracę z dyrekcją, gronem pedagogicznym, radą rodziców oraz samorządem szkoły.
7.        Wydawanie monografii, pamiętników, ksiąg pamiątkowych oraz utworów literackich, których autorami są uczniowie i absolwenci Szkoły.
8.        Przeprowadzanie zbiorek pieniężnych dla wsparcia osób fizycznych lub szkoły według obowiązujących przepisów.
Rozdział III.
Członkostwo Stowarzyszenia Prawa i obowiązki członków.
§ 7
Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent Szkoły, który zgłosił swe przystąpienie do Stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne przyznaje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
§ 8
Członkami założycielami są absolwenci, którzy powołali komitet założycielski Stowarzyszenia i wnieśli wkład pieniężny w kwocie 100 zł. Tytuł „ Członek założyciel” jest tytułem honorowym Stowarzyszenia.
§ 9
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera materialnie działalność Stowarzyszenia i zgłosi do niego akces.
Członkostwo przyznaje Zarząd w formie uchwały.
§ 10
Od odmownej uchwały Zarządu w przedmiocie członkostwa przysługuje zainteresowanej osobie odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.
§ 11
Członkostwo ustaje wskutek:
1.        Wystąpienia ze Stowarzyszenia.
1a.        Wskutek śmierci .
2.        Skreślenia z listy członków w wypadku niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy i nieuregulowania zaległości pomimo upomnienia i udzielenia dodatkowego terminu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd.
3.        Wykluczenie w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub Szkoły, łamania postanowień statutu lub popełnienia czynu niegodnego. Wykluczenie następuje na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
4.        Od decyzji o skreśleniu i od orzeczenia o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji lub orzeczenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
1.        Czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.        Świadczenia pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
3.        Regularnego opłacanie składek członkowskich.
4.        Przestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
5.        Podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia oraz orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1.        Brania udziału w pracach, zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.        Zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych.
3.        Bieżącej informacji o pracy organów Stowarzyszenia..
4.        Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do obieralnych władz i organów Stowarzyszenia.
5.        Członek zalegający ze składkami nie może korzystać ze swych praw do czasu uregulowania zaległości.
§ 14
Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Rozdział IV.
Władze i organy Stowarzyszenia.
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1.        Walne Zebranie Członków
2.        Zarząd Stowarzyszenia
3.        Komisja Rewizyjna
4.        Sąd Koleżeński
§ 16
Organem Stowarzyszenia jest również Kapituła Stowarzyszenia jako honorowe kolegium uprawnione do przyznawania nagród i wyróżnień oraz nadawania odznaczeń i tytułów honorowych.
§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebraniemoże być zwyczajne- zwoływane raz do roku, albo nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Założycieli, bądź na pisemny wniosek ¼ liczby członków Stowarzyszenia.
§ 18
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być podane do wiadomości na 14 dni przed terminem jego odbycia.
§ 19
W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym – z zastrzeżeniem wynikającym z § 14. – członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 20
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
§ 21
Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, chyba, że obecni podejmą uchwałę o tajnej formie głosowania.
§ 22
Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:
1.        Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2.        Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia
3.        Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4.        Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
5.        Uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
6.        Ustanawianie wyróżnień, nagród i tytułów honorowych.
7.        Rozpatrywanie odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń w sprawach członkostwa.
8.        Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia.
9.        Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów ora przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§ 23
Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i 6-ciu członków wybieranych przez Walne Zebranie w dwóch osobnych głosowaniach. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia.
§ 24
Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu.
W czasie nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji zastępuje go wiceprezes.
§ 25
Pełnienie funkcji w Zarządzie jest honorowe.
§ 26
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 27
Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5-ciu członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia.
§ 28
Do Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.        Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
2.        Uchwalanie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie kierunki działania.
3.        Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z jego wykonania.
4.        Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5.        Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów. Do ważności czynności prawnych w tym zakresie konieczne jest współdziałanie Prezesa (lub wiceprezesa ) i skarbnika oraz złożenie przez nich podpisów na dokumencie stwierdzającym dokonanie czynności.
6.        Podejmowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków oraz rozstrzyganie w innych sprawach związanych z członkostwem.
7.        Zatrudnianie pracowników.
8.        Udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniu przed sądami, i organami administracji rządowej i samorządowej.
9.        Przyznawanie stypendiów i pomocy materialnej.
10.    Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
11.    Powoływanie komisji problemowych.
§ 29
W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły oraz inne zaproszone przez Zarząd lub jego członków osoby.
§ 30
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.
§ 31
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1.        Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
2.        Składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu informacji o wynikach kontroli, występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium.
§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§ 33
Sąd koleżeński składa się z 5 osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
§ 34
Sąd rozpoznaje sprawy dotyczące:
1.        Wykluczenia ze Stowarzyszenia
2.        Naruszenia statutu i zasad postępowania obowiązujących członków Stowarzyszenia
3.        Wykładni statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
§ 35
Sąd koleżeński może, jako sąd polubowny rozstrzygać spory między członkami Stowarzyszenia.
§ 36
Orzekając o naruszeniu statutu lub zasad postępowania obowiązujących członków, Sąd Koleżeński może, jeżeli nie orzeknie wykluczenia, wymierzyć:
1.        Upomnienie
2.        Zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku
Sąd może również zobowiązać do wykonania określonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 37
Sąd orzeka w składzie 3-osobowym. Od orzeczenia osoba zainteresowana może odwołać się w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia do poszerzonego składu Sądu, który orzeka w składzie 5-cio osobowym.
§ 38
Kapituła Stowarzyszenia składa się z 9 członków wybieranych przez WalneZebranie, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego Kapituły. W skład Kapituły powinno wchodzić, co najmniej 3 członków założycieli.
§ 39
Kapituła obraduje w składzie minimum 5 osób. Członkostwo w Kapitule nie wyklucza udziału w innych organach Stowarzyszenia.
§ 40
Zasady przyznawania nagród, wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych zawiera regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§ 41
Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata a Kapituły trwa 6 lat.
§ 42
Każdy z tych organów lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przez Walne Zebranie przed upływem kadencji w razie:
1.        Naruszenie statutu lub regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia
2.        Bezczynności.
Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić każdy organ Stowarzyszenia lub ¼ uprawnionych do głosowania członków.
Rozdział V.
Majątek i gospodarka finansowa, postanowienia końcowe
§ 43
1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.       składki członkowskie,
b.      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c.       dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d.      dochody z działalności gospodarczej
e.       kredyty, pożyczki
2.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.    Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 44
1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarcząsłużącą wyłącznie realizacji celów statutowych.

2.    Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej  Klasyfikacji Działalności (PKD (Dz. U. nr 251, poz. 1885)

a.         wydawanie książek 58.11.Z
b.         wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z
c.         wydawanie gazet 58.13.Z
d.        wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
e.         pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
f.          działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z
g.         działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
h.         działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z
i.           działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z
j.           działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
k.         działalność fotograficzna 74.20.Z
l.           pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
m.       pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
n.         pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych     (Internet) 73.12.C
o.         pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
p.      działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
q.         pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
r.          pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z
s.          sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
t.          pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
u.         reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z
w.        działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
x.    sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z
y.    sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (ksiązki) 46.49.Z 
§ 45
Członkom Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z działalnością Stowarzyszenia z uwzględnieniem jednak możliwości finansowych Stowarzyszenia.
§ 46
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
Uchwała określa cel, na jaki winien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 
 
Załącznik nr 1 do Statutu Stowarzyszenia - wzór znaku graficznego Stowarzyszenia