Regulamin pracy zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” (dalej: „Zarząd”) działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu i wypełnia zadania w tychże aktach przewidziane.

§ 2

 1. W skład zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz trzech Członków Zwykłych, w tym jeden pełniący funkcję Magazyniera (funkcje w Zarządzie).
 2. W przypadku, gdy któryś z członków nie może przejściowo pełnić swej funkcji
  w Zarządzie zastępuje go inny członek. Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika lub Magazyniera w pierwszej kolejności zastępują Członkowie Zwykli. Prezesa w pierwszej kolejności zastępuje Wiceprezes.

§ 3

Zarząd konstytuuje się na pierwszym spotkaniu po swym wyborze przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Po ukonstytuowaniu się Zarząd występuje
z wnioskiem o zmianę danych Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpisanie nowego składu Zarządu oraz nowego składu Komisji Rewizyjnej).

§ 4

Zarząd obowiązany jest do wykonania zobowiązań Stowarzyszenia zaciągniętych przez zarząd poprzedniej kadencji oraz do kontynuowania prac nad nieukończonymi inicjatywami w poprzedniej kadencji rozpoczętymi. 

§ 5

 1. Zarząd posiada dwie pieczęcie podłużne z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia; pieczęciami posługują się Prezes oraz Skarbnik.
 2. Wszyscy członkowie Zarządu mogą posługiwać się wizytówkami Stowarzyszenia oraz wizytówkami imiennymi określającymi ich funkcje w Zarządzie.

§ 6

Zarząd odpowiada za organizację imprez i inicjatyw, które weszły do tradycji Stowarzyszenia, a w szczególności: „Stefanki” - imieniny patrona Szkoły (02.09), kwesta
w czasie Święta Zmarłych, wigilia Świąt Bożego Narodzenia, konkurs literacki wśród uczniów szkoły i wydawanie podsumowującego go almanachu literackiego „Żeromszczak” (co trzy lata) oraz przyznawanie nagród wyróżniającym się abiturientom Szkoły.      

§ 7

Zarząd może występować do Kapituły Stowarzyszenia z wnioskami w sprawach przyznawania nagród i wyróżnień oraz nadawania odznaczeń i tytułów honorowych. Tryb zgłaszania wniosków oraz ich formę określa odrębny regulamin Kapituły.

§ 8

W odstępach pięcio- lub dziesięcioletnich Zarząd inicjuje rozpoczęcie prac na rzecz organizacji Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach; Zarząd bądź to doprowadza do powołania Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, bądź to sam działa w takim charakterze.   

II. Tryb pracy Zarządu

§ 9

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 2. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza i prawo zabierania głosu w dyskusjach.
 3. Członkowie zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach zarządu; nieobecności należy usprawiedliwiać.

§ 10

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu.
 2. Posiedzeniom przewodniczy Prezes albo pod jego nieobecność – Wiceprezes.
 3. Z każdego posiedzenia Sekretarz sporządza protokół, który następnie podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 4. Termin kolejnego posiedzenia ustala się na posiedzeniu poprzedzającym albo
  w drodze uzgodnień pomiędzy członkami Zarządu dokonywanych za pomocą poczty elektronicznej.

§ 11

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w drodze głosowania na posiedzeniach lub w drodze indywidualnego zbierania głosów członków Zarządu za pomocą poczty elektronicznej (droga obiegowa). O trybie podjęcia uchwały decyduje Prezes.
 2. W przypadku podejmowania uchwał drogą obiegową każdy członek zarządu winien otrzymać uprzednio wiadomość elektroniczną zawierającą projekt proponowanej uchwały.
 3. Uchwałę podejmowaną w drodze głosowania na posiedzeniu mogą poprzedzać konsultacje pomiędzy członkami Zarządu prowadzone za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Uchwały w sprawach szczególnie istotnych powinny zapadać w drodze głosowania na posiedzeniu.
 5. Zarząd prowadzi rejestr podjętych uchwał. Uchwały do rejestru wpisuje Sekretarz.
 6. Zarząd odpowiada za zatrudnienie księgowego.

III. Członkowie Zarządu

§ 12

Prezes posiada kartę bankomatową Stowarzyszenia wystawioną na jego imię i nazwisko. Płatności za pomocą karty dokonuje Prezes w porozumieniu ze Skarbnikiem.

§ 13

Oprócz zadań przewidzianych w innych postanowieniach niniejszego regulaminu do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:

 1. prowadzenie bieżącej korespondencji z członkami Stowarzyszenia;
 2.  przygotowywanie list obecności na Walne Zebranie Członków.

§ 14

Oprócz zadań przewidzianych w innych postanowieniach niniejszego regulaminu do obowiązków Skarbnika należy w szczególności:

 1. przygotowywanie rocznych rozliczeń finansowych Stowarzyszenia;
 2. bieżące nadzorowanie wydatków Stowarzyszenia;
 3. ściąganie składek członkowskich;
 4. prowadzenie aktualizowanej na bieżąco listy opłaconych składek członkowskich.

§ 15

1. Do obowiązków Magazyniera należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru sprzedaży wydawnictw Stowarzyszenia;
 2. bieżąca kontrola stanu zawartości magazynu.

2. Kluczem do magazynu dysponują Magazynier oraz Prezes.

§ 16

Wszyscy członkowie Zarządu współpracują z administratorem strony internetowej Stowarzyszenia. Obowiązek redagowania bieżących informacji na stronę internetową można przydzielić wybranemu członkowi Zarządu.

§ 17

Poza regularnymi zadaniami Prezes może czasowo powierzać członkom Zarządu dodatkowe zadania wynikające z potrzeby chwili bieżącej.

IV. Obowiązki ustępującego Zarządu

§ 18

Prezes wraz z Sekretarzem przygotowują sprawozdanie z kadencji Zarządu do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków; sprawozdanie to zatwierdza następnie Zarząd.

§ 19

Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu Członków kandydata do poprowadzenia obrad, kandydatów do komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

§ 20

Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej kadencji oraz proponuje kandydatów do pełnienia funkcji w nowym Zarządzie.

§ 21

Prezes i Skarbnik ustępującego Zarządu, działając łącznie, przekazują nowo wybranemu Zarządowi całokształt dokumentacji ustępującego Zarządu, w szczególności dokumentację finansową. Przekazania dokumentacji dokonuje się protokolarnie na pierwszym zebraniu nowego Zarządu. 

V. Postanowienia końcowe

§ 22

 1. Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
  im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” uchwala Walne Zebranie Członków.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie członkowie Zarządu kierują się Statutem Stowarzyszenia oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.    

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 1_regulamin_zarzadu.pdf105.82 KB