Uchwała - Honorowy Członek Stowarzyszenia

Uchwała
Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”
 
NR 4/2011
z dnia 17 września 2011 r.

 

w sprawie ustanowienia tytułu honorowego: „Honorowy Członek Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach «Żeromszczacy»” oraz określenia zasad jego nadawania

 

Na podstawie § 22 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwala co następuje:

§ 1

Ustanawia się tytuł honorowy pn. „Honorowy Członek Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach «Żeromszczacy»”,
w dalszej części niniejszej uchwały zwany „Honorowym Członkiem Stowarzyszenia”

§ 2

Tytuł honorowy określony w § 1 przyznaje się wyłącznie osobom fizycznym.

§ 3

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje się za wybitne zasługi położone na rzecz
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (Szkoły) lub Stowarzyszenia, a w szczególności za:

  1. rozsławianie imienia Szkoły w kraju lub na świecie;
  2. przyczynienie się do istotnego podniesienia renomy Szkoły pośród innych placówek dydaktycznych w kraju;
  3. istotne wsparcie dla działalności wychowawczej lub dydaktycznej Szkoły;
  4. kultywowanie i popularyzowanie chlubnych tradycji Szkoły, budowanie pamięci o historii Szkoły, wybitnych absolwentach oraz jej wkładzie w kulturę i naukę;
  5. udzielanie znaczącego wsparcia inicjatywom i działaniom Stowarzyszenia, decydującego o ich powodzeniu lub skali.

§ 4

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje się także za znaczące osiągnięcia w: 

  1. kultywowaniu pamięci o patronie Szkoły, Stefanie Żeromskim oraz jego związkach
    z Kielcami i Ziemią Świętokrzyską;
  2. popularyzowaniu w społeczeństwie twórczości Stefana Żeromskiego;
  3. realizowaniu w działalności społecznej, artystycznej lub zawodowej spuścizny ideowej po Stefanie Żeromskim.

§ 5

Kapituła Stowarzyszenia może uszczegółowić kryteria, na podstawie których nadaje się tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

§ 6

Kapituła Stowarzyszenia prowadzi rejestr nadanych tytułów Honorowego Członka Stowarzyszenia.

§7

Nadając tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia wręcza się osobie wyróżnionej dyplom szczegółowo określający podstawę, na jakiej nadano tytuł honorowy, wymieniający imię
i nazwisko osoby wyróżnionej oraz datę nadania tytułu. Wręczenie dyplomu następuje
w sposób uroczysty. 

§ 8

Utrzymuje się w mocy tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia nadane przed wejściem
w życie niniejszej uchwały. Tytuły te wciąga się do rejestru, o którym mowa w § 6.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon honorowy_czlonek_stowarzyszenia-uchwala4.pdf92.15 KB