Kwiecień - plecień

  KwiecieńJózef Antoni Birkenmajer

Kwie­cień-ple­cień — po­wia­da na­sze pol­skie przy­sło­wie;

jesz­cze w nim brzyd­kiej zimy ślad się ostat­ni nie za­tarł,

więc ra­dzę wam, dzia­tecz­ki, uwa­żaj­cie na zdro­wie,

bo w kwiet­niu bar­dzo ła­two o gry­pę i ka­tar!

Galeria: