20 lat Stowarzyszenia-kalendarium działalności

Kalendarium

20 lat Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły „Żeromszczacy”

Kadencja 1995-1997

Zarząd: prezes – Adam Massalski, wiceprezes – Andrzej Neimitz, sekretarz – Barbara Kozubska, skarbnik – Jerzy Matuszyk, członkowie: Mira Bielecka, Andrzej Kowal, Janusz Łojek. Komisja Rewizyjna: Janusz Pisowicz, Tomasz Nawłoka, Jerzy Król. Przewodniczący Rady Założycieli: Krzysztof Degener.

Zjazd absolwentów z okazji 270. rocznicy powstania szkoły (wrzesień 1995) przygotowany przez komitet organizacyjny pod przewodnictwem kol. Janusza Łojka i Inez Zaraski staje się zjazdem założycielskim stowarzyszenia. Na program zjazdu składa się m.in.: odsłonięcie na pierwszym gmachu szkoły tablicy ukazującej etapy rozwoju szkoły, spotkanie koleżeńskie w hali „Błękitnych”, uhonorowanie wybitnych nauczycieli, przedstawienie typu „światło i dźwięk” w wykonaniu uczniów – ilustrujące dzieje szkoły, koncert w WDK w wykonaniu uczniów i reaktywowanego po latach kabaretu „Bagaż”. Wydana zostaje księga pamiątkowa pod redakcją Jerzego Daniela.

40 uczestników zjazdu powołuje do życia Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” z siedzibą w szkole przy ul. Ściegiennego 15, stając się Radą Założycieli, na której czele staje Krzysztof Degener. Stworzone zostają organizacyjno-prawne podstawy działania. Wysokość składki ustala się na 30 zł., wypracowane zostają podstawowe formy działalności. Janusz Pisowicz projektuje znaczek stowarzyszenia.

Prezes stowarzyszenia i dyrektor liceum reprezentują „żeromszczaków” na zjeździe Ogólnopolskiego Klubu Najstarszych Szkół Polskich w Krakowie.

Najzdolniejsi uczniowie otrzymują w czasie uroczystości szkolnych i przeglądu twórczości „Szansonada” z rąk przedstawicieli stowarzyszenia nagrody książkowe i rzeczowe.

Mariusz Brudnik projektuje exlibris stowarzyszenia.

W Kieleckim Centrum Kultury zorganizowany zostaje otwarty dla kielczan koncert z udziałem skrzypaczki Kai Danczowskiej i muzyków ze Lwowa.

W czerwcu 1997 r. odwiedza szkołę znakomity pisarz emigracyjny, współtwórca paryskiej „Kultury”, Gustaw Herling-Grudziński, maturzysta z 1937 r. Pisarz deklaruje akces do stowarzyszenia.

Kadencja 1997-2000

Zarząd: prezes – Jolanta Daniel, wiceprezes – Marek Banasik, skarbnik – Jerzy Matuszyk, sekretarz – Renata Piotrowska-Nawierska, członkowie – Janusz Łojek, Andrzej Neimitz, Inez Zaraska. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jerzy Król, członkowie – Andrzej Kowal, Tadeusz Fajks.

Podczas mistrzostw Liceów i Mistrzostw Szkół Średnich w Tenisie Ziemnym w 1998 r. odbywa się tenisowy piknik „żeromszczaków”. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Janusz Łojek. Turnieje z udziałem stowarzyszenia odbywają się do 2007 r. Od 2005 r. noszą imię absolwenta, dziennikarza Marcina Pawłowskiego.

Po raz pierwszy w szkole z inicjatywy stowarzyszenia zostaje przeprowadzony konkurs literacki. Wpływa ponad 60 prac. Jury przyznaje pięć nagród. Wyróżnione prace składają się na almanach literacki „Żeromszczak”. Okładkę projektuje Janusz Łojek, wydawnictwo redaguje Magdalena Helis-Rzepka. Zapada decyzja o kontynuowaniu konkursu w cyklu dwuletnim i przekształcenie almanachu w cykliczne wydawnictwo stowarzyszenia. Almanach wychodzi regularnie do dnia dzisiejszego, wzbogacony o uczniowskie ilustracje i przekłady nagrodzonych prac literackich na języki wykładane w szkole.

Z okazji 275-lecia szkoły Poczta Polska wydaje 10 tys. Okolicznościowych kart pocztowych i datownik przedstawiający pomnik Stefana Żeromskiego na dziedzińcu szkoły.

W Bartkowie koło Zagnańska dla członków stowarzyszenia zorganizowane zostaje ognisko.

9 stycznia 1999 r. w sali lustrzanej WDK 115 par staje do poloneza prowadzonego przez Tomasza Wosia. Pierwszy karnawałowy bal „żeromszczaków” organizuje Inez Zaraska. Uczestnicy przybywają ze wszystkich stron Polski, a także z Austrii, Stanów Zjednoczonych, a nawet RPA. Atrakcją balu staje się aukcja prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i świętokrzyskich twórców ludowych. Kolejny bal ma miejsce w roku następnym. Bawią się na nim 163 osoby.

W 1998 r. zapada decyzja o corocznym nagradzaniu absolwentów szkoły – olimpijczyków i laureatów konkursów – książkami i dyplomami.

Odbywają się dwie kolejne edycje mistrzostw liceum w brydżu sportowym. Zwycięzcy otrzymują nagrody ufundowane przez stowarzyszenie.

Kadencja 2000-2002

Zarząd: prezes – Jolanta Daniel, wiceprezes – Marek Banasik, skarbnik – Jerzy Matuszyk, sekretarz – Inez Zaraska, członkowie – Beata Bartosz, Janusz Pisowicz, Stanisław Szrek. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jerzy Król, członkowie – Andrzej Kowal, Tomasz Nawłoka.

Podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie prezes Jolanta Daniel wręcza pisarzowi Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu pierwszą złotą odznakę stowarzyszeniai tytuł honorowego członka.

W listopadzie 2000 r. odbywa się pierwsze „Spotkanie Pokoleń”. Zgodnie z decyzją zarządu duże zjazdy absolwentów szkoły będą odbywać się co dziesięć lat, a co pięć spotkania absolwentów pod nazwą „Spotkanie Pokoleń”. Uczestnicy oglądają kielecką prapremierę ekranizacji “Syzyfowych prac”, biorą udział w spotkaniach z gronem pedagogicznym, słuchają koncertu jazzowego „Tria Jagodzińskiego” i uczestniczą w wieczornym spotkaniu w salach WDK. Wydana zostaje księga pamiątkowa, do której okładkę zaprojektował absolwent I LO Rafał Olbiński. Atrakcją spotkania jest wystawa jego plakatów w Muzeum Narodowym.

Zawiązuje się komitet organizacyjny, który doprowadził do ufundowania tablicy poświęconej pamięci prof. Antoniego Bieżanka, dyrektora szkoły w latach 1947-1962. W skład komitetu weszli absolwenci szkoły i nauczyciele. Tablica została umieszczona obok Izby Tradycji w nowymgmachu szkoły.

Stowarzyszenie pomaga finansować wycieczki uczniowskie, m.in. do Muzeum Literatury w Warszawie, na spotkania z pisarzami, aktorami i na spektakle i warsztaty teatralne.

Kadencja 2002-2005

Zarząd: prezes – Jolanta Daniel, wiceprezes – Stanisław Szrek, skarbnik – Inez Zych, sekretarz – Jerzy Daniel, członkowie – Marek Banasik, Mira Bielecka, Magdalena Helis-Rzepka. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jerzy Król, członkowie – Andrzej Kowal,

Tomasz Nawłoka.

Dyrektor I LO Marian Szczepanek kończy kadencję. W podziękowaniu za wzorową współpracę pomiędzy szkołą a stowarzyszeniem otrzymuje obraz namalowany przez artystę malarza Krzysztofa Jackowskiego. Sekretarka szkoły Edyta Ryba otrzymuje podziękowanie za zaangażowanie we współpracę między szkołą a stowarzyszeniem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zarząd postanawia składać członkom stowarzyszenia życzenia na specjalnie zaprojektowanych kartach świątecznych. Zwyczaj ten jest kontynuowany do dzisiaj.

W sierpniu 2003 r. na frontonie budynku liceum zostaje umieszczone, ufundowane przez stowarzyszenie, godło szkoły zaprojektowane przez absolwenta Jerzego Michtę.

W 2003 r. stowarzyszenie po raz pierwszy funduje stypendium. Otrzymuje je absolwentka, Małgorzata Kowalik, studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, zakwalifikowana na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus.

Absolwenci szkoły wyróżniający się w działalności kulturalnej otrzymują z rąk przedstawicieli stowarzyszenia srebrne maski teatralne. Wyróżnienie jest przyznawane nadal. Od 2010 r. stanowi je pamiątkowa moneta o nominale jednego „żeroma”.

Rozwija się działalność Klubu Artystycznego Uczniów „Zameczek”. Stowarzyszenie finansuje gościnne występy kieleckiego teatru “Ecce Homo” na jednym z „zameczkowych”wieczorów i umożliwia absolwentce Patrycji Piróg realizację debiutanckiego filmu „Absolwent”, przedstawiającego sylwetki kilku pokoleń absolwentów, w tym ostatniego rocznika czteroletniego liceum.

Kadencja 2005-2007

Zarząd: prezes – Maciej Zarębski, wiceprezes – Magdalena Helis-Rzepka, skarbnik – Maciej Szydłowski, sekretarz – Dagmara Głodowicz-Mazurek, członkowie – Mira Bielecka, Irmina Walentynowicz, Janusz Pisowicz. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Andrzej Kowal, członkowie – Wiesława Stajura, Anna Zielińska, Sąd Koleżeński: Marek Banasik, Krzysztof Bartosz, Alicja Bojarowicz, Jerzy Chabocki, Jerzy Daniel, Zdzisław Kwiatkowski, Adam Massalski, Andrzej Neimitz, Albert Ślefarski.

Walne zebranie powołuje do życia nowy organ: Sąd Koleżeński.

Zebrania zarządu odbywają się u Barbary Brożyny w Szkole Językowej The Guides, później w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Stowarzyszenie otrzymuje REGON i NIP.

Wiesława Stajura (Szkaradowska) tworzy witrynę internetową stowarzyszenia otwierając w ten sposób nowy rozdział działalności. Witryna funkcjonuje pod adresem www.zeromszczacy.kielce.pl.

W dniach 1-3 maja 2005 r. ma miejsce sfinansowany z środków prywatnych pilotażowy wyjazd na Litwę. W roku następnym na wycieczkę trasą Wilno-Troki -Kiejdany-Kowno wyrusza 15 absolwentów i grupa historyków z Muzeum Narodowego.

W czerwcu 2005 r. w Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku ma miejsce plenerowe nadzwyczajne walne zebranie. Uchwalone zostają zmiany dostosowujące statut stowarzyszenia do aktualnych przepisów, czas trwania kadencji zarządu ulega wydłużeniu do lat trzech.

W czasie zebrania ogłoszone zostają wyniki kolejnego konkursu literackiego przeprowadzonego wśród uczniów. Odbywa się pierwsza projekcja filmu w reż. Patrycji Piróg „Absolwent”, występują kabarety szkolne, Maciej Zarębski prezentuje wystawę „Literackie ślady polskości na Litwie”.

W listopadzie czcząc 80. rocznicę śmierci patrona szkoły uczniowie i absolwenci czytają dzieła Żeromskiego. Jest to pierwsze „Głośne Nocne Czytanie” w antykwariacie Andrzeja Metzgera. Bierze w nim udział Marian Szczepanek, były dyrektor szkoły.

Podjęta zostaje inicjatywa Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego uczestniczenia w dorocznych kwestach na cmentarzach kieleckich w dniu Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych. Pierwszą kwestę inicjuje Dagmara Głodowicz. Zbiórki prowadzone są razem z uczniami szkoły. Szczególną opieką otaczamy groby naszych profesorów i absolwentów. Kolega Andrzej Wójcik wykonuje pierwsze plany topograficzne cmentarzy. Informacje przekazują koledzy: Antoni Nowak i Andrzej Ruciński. Tomasz Rutczyński do dzisiaj kontynuuje gromadzenie dokumentacji.

W czasie spotkania w WDK Kazimiera Zapałowa przypomina związki Żeromskiego z naszym regionem, a dyrektor BWA Marian Rumin omawia dorobek absolwenta,  fotografa, kolegi Pawła Pierścińskiego, autora wydanego przez stowarzyszenie tomiku poetyckiego „Pagór”. Wiersze recytują uczniowie. Spotkanie kończy występ laureatki Krakowskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej, uczennicy klasy trzeciej, Ilony Sojdy.

Razem z harcerzami z Błękitnego Szczepu Dzieci Gór zorganizowany zostaje w czerwcu 2006 r. rajd rowerowy uczniów do Marzysza. Przewodnikami są Andrzej Wójcik i Włodek Misztal. Trasy przejeżdża Tomasz Zakrzewski. Na mecie harcerze rozpalają ognisko. Uczestnicy otrzymują okolicznościowe znaczki zaprojektowane przez Mariusza Brudnika.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w promocji książki Macieja Zarębskiego „Dotknięcie Ameryki”. Spotkanie odbywa się w Pałacyku T. Zielińskiego. Fragmenty książki czyta Wojciech Siemion.

Jesienią 2006 r. odbywa się krajoznawczo-literacka wycieczka trasą: Kielce-Tokarnia-Małogoszcz-Żarczyce- Nagłowice-Mnichów-Mokrsko-Sobków-Kielce. Propozycję trasy przygotowuje Maria Antolska (Linowska).

Stowarzyszenie obchodzi 50-lecie pracy twórczej mistrza fotografii, Pawła Pierścińskiego, współzałożyciela słynnej w całym kraju Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Jubilat otrzymuje zadedykowane mu wydawnictwo „Tatarkiewicz o fotografii”. W wieczorze zorganizowanym w Sali kominkowej WDK występują uczniowie i zaprzyjaźnieni muzycy: Ludmiła Worobec-Witek i Artur Jaroń. Maciej Zarębski przedstawia zdjęcia z podróży szlakiem Azteków i Majów. W spotkaniu bierze udział szczepowy BSDG Maciej Wlazło i nowy dyrektor szkoły, jej absolwent, Waldemar Pukalski.

Kurtuazyjną wizytę obchodzącemu jubileusz 100-lecia urodzin, harcmistrzowi Julianowi Hendlerowi, składa 8 lutego 2007 r. męska delegacja w składzie: prezes Maciej Zarębski oraz Janusz Pisowicz i Tomasz Zakrzewski.

Rozpoczęte zostaje gromadzenie archiwaliów. Przemysław Długosz przekazuje nagrania występu działającego w latach 70. kabaretu „Bagaż”. Taśmy przyjeżdżają z Australii.

Za sprawą poety i wydawcy, kolegi Zdzisława Antolskiego i polonistki, koleżanki Magdaleny Helis-Rzepki, przywołani zostają czterej szkolni poeci z grupy „Gołoborze”, redaktorzy przedwojennego pisma “Młodzi idą”: Marian Sołtysiak, Marian Przeździk, Jerzy Korey-Krzeczowski i Józef Ozga Michalski. Wiedzą o poetach, ich twórczości i życiu dzielą się na spotkaniu: prof. Stanisław Żak z Akademii Świętokrzyskiej, Amelia Sołtysiak, bratowa Mariana Sołtysiaka, Leszek Przeździk, syn Mariana Przeździka, Maciej Zarębski, prezes stowarzyszenia oraz pomysłodawca spotkania Zdzisław Antolski. Pretekstem staje się wydanie reprintu tomu „Gołoborze”. W spotkaniu uczestniczy młodzież i dyrektor szkoły.

Janusz Pisowicz znajduje stojące w krzakach, w Zielonce pod Iwaniskami popiersie Stefana Żeromskiego. Jest to replika fragmentu stojącego przed szkołą pomnika Stefana gimnazjalisty zaprojektowanego przez Annę i Stefana Dulnych. Zostaje zorganizowana akcja ratownicza. Zakupiona rzeźba zostaje przekazana jako dar szkole podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii.

Kadencja 2007-2010

Zarząd: prezes – Maciej Ślefarski, wiceprezes – Magdalena Helis-Rzepka, sekretarz – Barbara Kozubska, skarbnik – Mariola Michalska, członkowie – Dagmara Głodowicz-Mazurek, Tomasz Rutczyński, Wiesława Stajura. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Andrzej Zagnieński, członkowie – Maciej Szydłowski, Anna Zielińska, Sąd Koleżeński: Alicja Bojarowicz, Zdzisław Kwiatkowski, Paweł Pierściński, Andrzej Wójcik, Maciej Zarębski.

Spotkania zarządu powracają do szkoły. Dzięki Tomaszowi Rutczyńskiemu witryna stowarzyszenia prowadzona przez Wiesławę Staruję zyskuje stały serwis fotograficzny.

Tradycją kontynuowaną do chwili obecnej staje się uczestniczenie absolwentów w uroczystym ukończeniu nauki przez uczniów klas maturalnych.

Stowarzyszenie pomaga szkolnemu Teatrowi „Że” sfinansować warsztaty teatralne w Dąbrowie Dolnej. Instruktorka, aktorka Dorota Anyż zostaje wyróżniona srebrną maską teatralną.

Na prośbę dyrektora szkoły dofinansowana zostaje wycieczka do Paryża – nagroda dla ucznia Romana Putowskiego za osiągnięcia w konkursie matematycznym Kangur.

W uznaniu zaangażowania w rozwijanie wiedzy o patronie i ziemi kieleckiej pisarka Barbara Wachowicz zostaje zaproszona do grona stowarzyszenia. Staje się Członkiem Honorowym. 1 września 2007 r. w szkole w Mąchocicach w czasie uroczystego przekazania przez stowarzyszenie popiersia Żeromskiego, złotą odznakę wręcza pisarce prezes Maciej Ślefarski i przedstawiciel Rady Założycieli Adam Massalski.

2 września zainaugurowane zostają obchody imienin patrona tzw. stefanki. Jest to pomysł Marioli Michalskiej. W czasie pierwszych „Stefanek” pod pomnikiem Żeromskiego w parku miejskim spotyka się kilka pokoleń „żeromszczaków”. Solenizant otrzymuje bukiet kwiatów. Gra wirtuoz gitary Piotr Restecki. Obyczaj jest kontynuowany. Kwiaty składane są obecnie pod szkolnym pomnikiem i imieniny przenoszą się do Pałacyku T. Zielińskiego. Atrakcją „Stefanek” 2009 jest zwiedzanie nowo otwartej Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej i odwiedziny źródełka Biruty.

Pierwsza wycieczka rowerowa absolwentów wiedzie spod pomnika Żeromskiego w parku miejskim na ognisko w Mąchocicach Scholasterii. Bierze w niej udział dwoje rowerzystów. Pozostali uczestnicy wybierają trasę samochodową.

Tomasz Durlej inicjuje sportową rywalizację koszykarzy między absolwentami a uczniami.Rozegrane zostają w kolejnych latach trzy mecze. Dopiero w trzecim druzyna absolwentow nieznacznie ulaga uczniom. Zespółabsolwentom każdorazowo przkazuje szkole sprzęt sportowy ( piłki, wyposarzenie boiska do siatkówki, stroje dla drużyny meskiej i żeńskiej

Wspólnie obchodzone są Wigilie Bożego Narodzenia. Spotkania odbywają się w siedzibie zaprzyjaźnionego Domu Kultury „Zameczek”. Jest choinka, kolędy, św. Mikołaj, życzenia i śpiewy. Kolejna Wigilia obchodzona jest w Zameczku, następna w 2009 r. wraz z maturzystami rocznika 1971 w gościnie u Aldony i Andrzeja Miszczyków w Centrum Kształcenia „Awans”.

Jesienią ma miejsce spotkanie z grupą maturzystów z rocznika 1956-7-8. Rodzi się przyjaźń. Obecny na spotkaniu, mieszkający w Kanadzie Maciej Znojkiewicz ustanawia stypendium imienia swojej mamy, Ireny Znojkiewicz. Przeznaczone dla osób z pasją jest świadectwem międzypokoleniowej więzi „żeromszczaków”. Przyznawane jest raz w roku przez działający w porozumieniu z fundatorem i nauczycielami szkoły zarząd stowarzyszenia i wręczane uczniom w kwietniu, podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły. Do roku 2015 zostały przydzielone 23 stypendia indywidualne w tym dwa dwukrotnie jednemu beneficjentowi i jedno zespołowe Teatrowi Kotlovnia.

Stowarzyszenie bierze udział w Bodzentyńskim Festiwalu Wędrowania 2008. Na starcie w Bodzentynie spotyka pasjonata dwóch kółek Henryka Sytnera. Gratką jest przejazd Białym Gościńcem w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Pasję rowerową zaszczepił absolwentom kolega Andrzej Wójcik. W Festiwalu Wędrowania absolwenci uczestniczą również w roku następnym.

W maju 2008 odbywa się kolejne Nocne Czytanie. Wybrane literackie fragmenty odczytywane są na Łysicy przy świetle księżyca i latarek.

Jesienią 2008 r. w czasie Święta Patrona goszczona jest Barbara Wachowicz. Uczniowie Teatru „Że” pokazują w WDK przedstawienie o szkolnych przeżyciach Żeromskiego przygotowane wg scenariusza pisarki, a zarząd podejmuje gościa kolacją w progach domu Barbary i Andrzeja Dąbrowskich.

Rozpoczynają się przygotowania do Zjazdu Absolwentów w 2010 r. Zarząd decyduje wejść w całości w skład Komitetu Organizacyjnego.

W grudniu 2008 r. ma miejsce pożegnanie kolegi Juliana Hendlera. Spoczywa na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

Tomasz Rutczyński, Andrzej Dąbrowski i Magdalena Helis-Rzepka przygotowują w lutym 2009 r. spotkanie w 146 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W gospodzie „Echa Leśne” koło wsi Występa czytane są fragmenty dzieł Żeromskiego ukazujące różne epizody związane z powstaniem styczniowym, uczestnicy dzielą się znanymi z przekazów rodzinnych historiami walk. Spotkanie uzupełnia prezentacja zdjęć przedstawiających powstańcze eksponaty znajdujące się w Muzeum Historii Kielc oraz przedmiotów pochodzących z prywatnych zbiorów. W spotkaniu biorą udział uczniowie.

Zarząd włącza się w obchody 90. rocznicy urodzin pisarza, absolwenta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Magdalena Helis-Rzepka bierze udział w przygotowaniu wystaw poświęconych biografii i twórczości pisarza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i na Placu Artystów. Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w maju 2009 r. w spotkaniu z córką pisarza i prof. Włodzimierzem Boleckim, znawcą twórczości autora „Innego świata”. Marta Herling odwiedza aulę szkolną, gdzie stoi rzeźba przedstawiająca jej ojca. W Antykwariacie Naukowym im. Andrzeja Metzgera czytane są teksty pisarza.

Wspólnie z samorządem uczniowskim i radą rodziców utworzony zostaje przy szkole parking dla rowerów. Są rozprowadzane informacyjne cegiełki. Parking powstaje z darowizn absolwentów, uczniów i ich rodziców. Nad wyborem właściwego projektu i jego realizacją czuwa kol. Tomasz Rutczyński i przewodniczący samorządu uczniowskiego Andrzej Kukulski.

Ma miejsce kolejna edycja konkursu literackiego. Promocja 5 numeru almanachu “Żeromszczak” odbywa się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, w murach szkoły, która była świadkiem rodzenia się licznych literackich talentów. Prowadzi je juror konkursu, poeta Krzysztof Sowiński. Wyróżnione utwory czyta aktor Teatru im. S. Żeromskiego Marcin Brykczyński. Reportaż ze spotkania emituje Radio Kielce.

Przedstawiciele żeromszczaków biorą udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom – Dworek S. Żeromskiego” w Ciekotach.

Rok 2010 jest Rokiem Chopinowskim. Wspólnie z uczniami zorganizowany zostaje w Pałacu Biskupów, otwarty dla mieszkańców miasta koncert „Żeromszczacy z Chopinem”. Występują szkolni pianiści i recytatorzy.

We wrześniu 2010 odbywa się zjazd absolwentów z okazji 285-lecia Szkoły. Komitet Organizacyjny liczy 33 osoby i 33 współpracowników. Wszystkie inicjatywy realizują sami absolwenci. Działania koordynuje Magdalena Helis-Rzepka. Biuro zjazdu prowadzą: Jolanta Daniel, Mariola Michalska. Wiesława Stajura. Obchody trwają tydzień. Kulminacja ma miejsce 17-19 września. W różnych wydarzeniach udział bierze prawie 700 osób. Najstarszy uczestnik maturę zdawał w 1938 roku, najmłodsi w 2009.

Poza spotkaniami, odwiedzinami szkoły i przygotowanym przez Bożenę Hetman i Zbyszka Biegaja balem, tradycyjnie już odbywającym się w WDK, pokazane zostają kielczanom cztery wystawy: na Placu Artystów (wg scenariusza Anny Myślińskiej i Adama Massalskiego) poświęconą słynnym absolwentom i wybitnym nauczycielom, w gmachu starej szkoły (obecnie Bibliotece Pedagogicznej) ze zbiorów Towarzystwa Ziemi Gąbińskiej biograficzną, dotycząca absolwenta, lekarza, ostatniego premiera II RP gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego,

w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznejplastyczną, zaaranżowaną przez Radosława Nowakowskiego (w komitecie organizacyjnym wystawy znaleźli się m.in. Katarzyna Niewęgłowska, Magdalena Helis-Rzepka, Paweł Chmielewski oraz pracownicy WBP), pokazującą prace absolwentów i nauczycieli, od fotografii przez malarstwo po tkaninę, a w Muzeum Historii Kielc prezentującą szkołę na tle dziejów oświaty w Kielcach.

Zostaje przygotowana przez Andrzeja Domonia prezentacja dokumentująca szkolne życie.

Z inicjatywy absolwentów różnych pokoleń – Staszka Szreka i Macieja Rzepki na gmachu starej szkoły odsłonięta zostaje tablica poświęcona absolwentowi, Felicjanowi Sławojowi Składkowskiemu, powstała ze składek lekarzy-absolwentów.

Na gmachu nowej szkoły w odpowiedzi na sugestię kombatantów z oddziału Wybranieckich, odsłonięta zostaje tablica upamiętniająca dowódcę oddziału partyzanckiego, absolwenta i szkolnego poetę, Mariana Sołtysiaka „Barabasza”.

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego odbywa się sesja poświęcona premierowi II RP Felicjanowi Sławojowi Składkowskiemu. Referaty wygłaszają m.in. dr Marek Sioma UMCS, dr Edyta Majcher-Ociesa UJK i żeromszczak Maciej Rzepka.

Absolwent, malarz Bolesław Cetner projektuje tablicę poświęconą „Barabaszowi”, a młodzież podąża szlakiem oddziału Wybranieckich spotykając się z byłymi partyzantami na ognisku w Niestachowie.

W Antykwariacie Naukowym im. A. Metzgera maturzyści z roku 1967 czytają wraz z autorem Andrzejem Barwickim poemat z lat szkolnych „Pan Kuchnia”.

Peleton „żeromszczaków” jedzie na rowerach ulicami miasta.

Główne uroczystości inauguruje na scenie WDK koncert „Żeromszczacy – kielczanom”. Prowadzi go Sławomir Rogowski. Część artystyczną przygotowują z wielopokoleniowym zespołem wykonawców w konwencji podróży w czasie Jarek Janowski i Jurek Gumuła. Występują absolwenci m. in. aktor Lech Sulimierski, wokalistka AnnaTreter, śpiewak operowy Grzegorz Szostak i Dariusz Perczak, Olga Kozłowska, reaktywowany zespół „Kask” z Mirkiem Souczkiem oraz rockowy zespół RockaFeller.

Wybita zostaje okolicznościowa moneta – jeden „żerom”.

Kielecki oddział TVP emituje powstały w czasie zjazdu reportaż.

Ukazuje się kolejna księga pamiątkowa zredagowana przez Jerzego Daniela „Żeromszczacy 2010”.

Wydany zostaje – najobszerniejszy tego typu – w dziejach szkół polskich – liczący 716 stron almanach artystyczny o charakterze bibliofilskim, zawierający prace literackie i plastyczne absolwentów (projekt graficzny i redakcja – Radosław Nowakowski; redakcja, biogramy, wstęp – Paweł Chmielewski, współredakcja – Zdzisław Antolski).

Po wielu latach starań wydana zostaje czterotomowa monografia. Autorami są absolwenci, historycy UJK Adam Massalski, Hanna Wójcik-Łagan, Jerzy Szczepański i bibliotekarz WBP Beata Piotrowska. Z recenzji prof. dr hab. Adama Winiarza: to monumentalne dzieło nawiązuje do najlepszych tradycji polskich studiów historyczno-oświatowych i znajdzie trwałe miejsce w polskiej historiografii.

 

Kadencja 2010-2013

Zarząd: prezes – Magdalena Helis-Rzepka, wiceprezes – Tomasz Rutczyński, sekretarz – Jolanta Stefańska-Amerek, skarbnik – Jarosław Pawłowicz, członkowie – Iwona Duda, Piotr Szafraniec, Danuta Jaroszyńska-Ziach, w trakcie trwania kadencji następuje reorganizacja zarządu. Funkcję skarbnika przejmuje Jolanta Stefańska- Amerek, sekretarza Piotr Szafraniec, a Jarosław Pawłowicz członka zarządu. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Andrzej Zagnieński, członkowie – Wiesława Stajura, Anna Zielińska. Sąd Koleżeński: przewodniczący – Adam Massalski, wiceprzewodniczący – Jolanta Daniel, sekretarz – Janusz Pisowicz, członkowie – Alicja Bojarowicz, Elżbieta Wesołowska.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ustala nową wysokość rocznej składki członkowskiej na 40 (czterdzieści) złotych.

Stowarzyszenie otrzymuje pomieszczenie magazynowe. Dzięki Jarkowi Pawłowiczowi ma też szafę na przyrastające dokumenty i zbiory biblioteczne.

Kontynuowane są wszystkie stałe inicjatywy dotyczące uczniów, szkoły i absolwentów. Członkowie stowarzyszenia biorą też udział w ostatnich pożegnaniach profesorów, koleżanek i kolegów.

Danuta Jaroszyńska-Ziach nadaje oryginalny, artystyczny kształt graficzny drukom, dyplomom i kartkom świątecznym.

Jolanta Stefańska-Amerek inicjuje powstanie nowego stypendium dla wyrazistego i trochę szalonego młodego „żeromszczaka”. Fundatorami stają się członkowie zarządu i komisji rewizyjnej. Nosi nazwę niekonwencjonalnego. Do 2015 r. otrzymało je pięcioro uczniów.

W galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zostaje pokazana zorganizowana wspólnie z Biblioteką i Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” wystawa prac malarza Jerzego Czuraja, maturzysty z 1969 r. Wydarzenie odnotowuje Radio Kielce i TVP Kielce.

Wycieczkę pieszą królewskim traktem na Św. Krzyż prowadzą w maju 2011 r. pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Kolega Jacek Jopowicz inicjuje cykl pieszych wędrówek w miejsca niezwykłe. Pierwsza prowadzi na położoną za wzgórzem Karczówki Jankową Górę, porośniętą goździkowatą smółką, kwitnącą w czerwcu na amarantowo. Kolejna wiedzie szlakiem wokół Chęcin przez Zelejową i jaskinię Piekło.

Profesor Zdzisław Jerzy Adamczyk prezentuje w Szklanym Domu w Ciekotach nowoopracowane listy S. Żeromskiego.

Uporządkowany zostaje stan prawno organizacyjny stowarzyszenia. Powstają reguły pracy wszystkich ciał. Ustanowiona zostaje Kapituła przyznającą wyróżnienia: złotą odznakę i tytuł honorowego członka. W mocy pozostają wyróżnienia już przyznane. Droga elektroniczna komunikowania uzyskuje status równoprawny z drogą listowną.

Spotkania noworoczne, na których koncertują muzycy, uczniowie i absolwenci, organizowane są w pierwszy piątek stycznia od 2012 r. Odbywają się w klimatycznych miejscach.

Stowarzyszenie otrzymuje Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za monografię szkoły prezentowaną na XXVIII Targach Edukacyjnych w 2012 r. Szerszej publiczności monografia zostaje zaprezentowana w Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, w czasie wieczoru promocyjnego 6 numeru almanachu „Żeromszczak”. Z autorami rozmawia dr Marek Maciągowski.

Samochodowo-pieszą wycieczkę na Chełmową Górę prowadzi pracownik naukowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr Lech Buchholz i kolega Piotr Szafraniec.

Po raz pierwszy 1 listopada 2012 r. w kościele Świętej Trójcy księża absolwenci, z inicjatywy kol. Tomasza Rutczyńskiego, odprawiają mszę św. w intencji zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników – tych wszystkich, którzy przez kilka stuleci tworzyli naszą szkołę i o nią dbali. Pierwszą celebruje ks. prof. Jarosław Jagiełło (matura 1976). Od roku 2013 r. jest odprawiana w Dzień Zaduszny 2 listopada o 18.00.

Prezesi: Adam Massalski, Maciej Zarębski, twórczyni strony internetowej Wiesława Stajura, fundator stypendium im. Ireny Znojkiewicz Maciej Znojkiewicz oraz chluba „żeromszczaków”, fotograf Paweł Pierściński, zostają w 2013 i 2014 uhonorowani złotymi odznakami.

Uroczystość wręczenia abiturientom świadectw ukończenia szkoły wzbogaca w kwietniu 2013 r. happening „Skruszony absolwent” w wykonaniu Ryszarda Ostachowskiego i maturzystów z 1971 r. Tabliczka z nazwą klasy odkręcona z drzwi sali na drugim piętrze powraca po latach w bardziej trwałym, kamiennym kształcie.

Od czerwca 2013 r. stowarzyszenie wypłaca w miesięcznych ratach w ciągu trwania roku szkolnego subwencję „dla tych co mają pod górkę”, czyli stypendium socjalne im. MariiLewickiej fundowane przez siostry: Annę, Joannę i Magdalenę Lewickie, absolwentki liceum, córki zmarłej w kwietniu 2012 r. anglistki prof. Marii Lewickiej, wnuczkinauczyciela matematyki Antoniego Skuchy. Do czerwca 2015 r. otrzymują je dwie stypendystki.

Zmodernizowana zostaje witryna internetowa. Od maja 2013 r. działa pod adresem www.zeromszczacy.pl. Powstają nowe działy tematyczne, m.in.: w obiektywie absolwentów, historia i działalność stowarzyszenia, dokumenty, stypendia, kronika wydarzeń, korespondencja. W zakładce „Odeszli od nas” publikowane są mapy cmentarzy z informacjami o położeniu mogił nauczycieli.

Andrzej Zagnieński prowadzi wędrówkę po rezerwacie Białe Ługi w czasie owocowania wełnianki.

Stowarzyszenie zabiera głos w publicznej debacie na temat zmiany nazwy Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Opowiada się za pozostawieniem patrona.

Uroczyście obchodzony jest jubileusz 60-lecia pisarza, kolegi Zdzisława Antolskiego. Stowarzyszenie wydaje jego nowy tom opowiadań „Furtka w czasie” z posłowiem prof. Anny Kurskiej i ilustracjami Danuty Jaroszyńskiej-Ziach. Wieczór promocyjny ma miejsce w Teatrze im. S. Żeromskiego. Występują artyści absolwenci: Leszek Osterczy, Piotr Frankowicz, Joanna Pietrzyk, Jakub Pyczek, Ewa Pietrzyk oraz aktor Mirosław Bieliński.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w listopadzie 2013 r. w imieninach Biruty organizowanych przy źródełku na ul. Staszica.

W grudniu 2013 r. stowarzyszenie włącza się z darami w prowadzoną w szkole akcję „Świąteczna paczka dla polskich kombatantów na Kresach”.

Powitanie roku 2014 ma miejsce w Willi Hueta. Maturzyści z kl. 4D rocznika matury 1971 przygotowują niespodziankę – występ we francuskim repertuarze piosenkarki Anny Hameli, absolwentki liceum im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze. Akompaniuje Maciej Schmeidel rodzinnie związany z „żeromszczakami”.

Dwukrotnie w lutym i czerwcu 2014 r. na scenie KCK uczniowie pokazują przedstawienie „Zataczacze kół” z muzyką absolwenta Darka Makaruka. Pokazy są możliwe dzięki wsparciu finansowemu absolwentów.

Od lutego do lipca 2014 stowarzyszenie prowadzi publiczną zbiórkę na leczenie chorej  

Stan posiadania stowarzyszenia wzbogaca się o namalowaną w 1962 r. przez Antoniego Teslara, ucznia Wojciecha Weissa, akwarelę przedstawiającą gmach starej szkoły. Zostaje wymieniona z Liceum im. J. Piłsudskiego za „Basztę Plotkarkę” pędzla Danuty Świat i rysunek Pałacu Biskupów Danuty Jaroszyńskiej-Ziach. Obraz znajduje się w depozycie szkolnym w sali 46.

Kadencja 2014(marzec)-2017(marzec)

Zarząd: prezes – Magdalena Helis-Rzepka, wiceprezes – Małgorzata Mazur, sekretarz – Piotr Szafraniec, skarbnik – Tomasz Gondek, II sekretarz – Mariola Stąpór, członkowie – Tomasz Rutczyński, Szymon Żaba Żabiński. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jolanta Stefańska-Amerek, członkowie – Alicja Bojarowicz, Elżbieta Wesołowska, Sąd Koleżeński: Jolanta Daniel, Adam Massalski, Janusz Pisowicz. Kapituła: przewodniczący – Krzysztof Degener, z-ca przewodniczącego – Jerzy Daniel, sekretarz – Marta Podgórska, członkowie – Zbigniew Biegaj, Jolanta Daniel, Jarosław Pawłowicz, Janusz Pisowicz, Tomasz Rutczyński, Wiesława Stajura.

W czerwcu z Kuźniaków do Oblęgorka głównym szlakiem Gór Świętokrzyskich rusza gromadnie aż dwoje piechurów. W podobnym składzie odbywa się wrześniowa wędrówka na Św. Krzyż, by obejrzeć XIV-wieczne „Kazania świętokrzyskie”.

Mają miejsca kolejne premiery książek kolegów autorów: Macieja Zarębskiego „Z Klerykowa w świat”, Jerzego Daniela „W gwiazdach zapisane. Opowieści o kielczanach” i Sławka Rogowskiego „Widok z dachu”.

Rozpoczynają się prace nad książką o kolegach S. Żeromskiego. Powstaje zespół do gromadzenia materiałów, kierowany przez autora Jerzego Daniel. Stopniowo koncepcja ulega konkretyzacji. Książka ma tytuł: ”Wierni sobie. Wśród szkolnych kolegów S. Żeromskiego”.

Członkowie zarządu, Mariola Stąpór i Tomek Rutczyński są gośćmi spotkania kolegów, maturzystów z rocznika 1949. 65 lat po maturze zjechało się sześciu.

Tomasz Rutczyński z przedstawicielami urzędu miasta Hel i Miejskiej Biblioteki im. S. Żeromskiego składa kwiaty pod pomnikiem Żeromskiego na Helu.

Krewni Josepha Duchene i Marii Duchene, nauczycieli j. francuskiego w latach 1902-1914 nawiązują kontakt ze stowarzyszeniem. Szukają rodzinnych śladów. We wrześniu przyjeżdżają do Kielc. Pomocy udzielają im: Adam Massalski i prezes Magda Helis-Rzepka. Goście zwiedzają św. Krzyż, św. Katarzynę, Ciekoty i Chęciny. Poznają Kielce – liceum, w którym pracowali pradziadkowie czyli obecnie Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, Muzeum Historii Kielc i Archiwum Państwowe. Stowarzyszenie otrzymuje zdjęcia wykonane w Kielcach w latach 1902-14, m.in. fotografię wycieczki szkolnej do Ojcowa z 1913 roku.

W roku 2014 mija 150 lat od urodzin patrona szkoły. tej okazji chętni podążają warszawskim szlakiem Żeromskiego. Arcyciekawą biograficzną wycieczkę prowadzi przewodnik Paweł Grzesik, pracownik Muzeum Narodowego w Kielcach. Uczestnicy zwiedzają mieszkanie Żeromskich na Zamku Królewskim i oglądają monodramu „Echa leśne”. Na mogile pisarza składają wieniec z gałązką jodły ze świętokrzyskiego mchu i wrzosu. W wycieczce uczestniczą warszawscy absolwenci.

Zarząd postanawia sprowokować uczniów do lektury trzech utworów Stefana Żeromskiego: „Ech leśnych”, „Syzyfowych prac” i „Przedwiośnia”. Otrzymują propozycję, by wybrany motyw lub wątek zapisali w formie komiksu zachowując oryginalny tekst utworu. Powstają komiksy w wersji polskiej i angielskiej wykorzystujące różne rozwiązania graficzne. Prace konsultuje artysta komiksowy Jerzy Ozga. Składają się na treść monograficznego 7 nr almanachu „Żeromszczak” wzbogaconego o artykuł poświęcony obywatelskiemu obliczu Żeromskiego pióra prof. zwycz. dr hab. Kwiryny Handke i artykuł charakteryzujący komiks, jako gatunek literacki autorstwa Pawła Chmielewskiego.

Stowarzyszenie przygotowuje na 17 X 2015 r. w Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego wieczór promocyjny Żeromszczaka”, który gromadzi nie tylko autorów, nauczycieli i dyrekcję szkoły, ale gości z zaproszonych szkół średnich im. S. Żeromskiego. Przyjeżdżają z Pucka, Tomaszowa Mazowieckiego, najliczniej z Częstochowy. Grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przybywa pod wodzą dyrektora z ogromną, własnoręcznie upieczoną „stefanką”. Występuje z minirecitalem piosenkarka Anna Hamela, absolwenta Liceum im. Żeromskiego w Jeleniej Górze. Echa wydarzenia ukazują się w magazynie TVP Kielce „Słup”, Telekurierze, kieleckim magazynie kulturalnym „Projektor” i pismach branżowych środowiska autorów komiksów. Powstaje jedyny w kraju plakat poświęcony Jubilatowi. Projektuje go absolwentka Daria Maroń, a Aleksandra Trzcińska, uczennica Technikum Usług Fryzjerskich, projektuje gościnnie okolicznościowy exlibris stowarzyszenia.

Zainteresowani mogą uczestniczyć w spotkaniach i sympozjach poświęconych Żeromskiemu, organizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Bibliotekę Publiczną i „Szklany Dom” w Ciekotach.

Powstaje nowe, językowe stypendium. Koleżanka Barbara Brożyna, szkoła The Guides, funduje roczny kurs bezpłatnej nauki języka angielskiego wraz z egzaminem na poziomie First. Utrzymane zostaje stypendium socjalne im. Marii Lewickiej  naukowe im. Ireny Znojkiewicz, a także przez rok stypendium niekonwencjonalne Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Córka Antoniego Banasia, ucznia szkoły w latach 1920- 1923, przekazuje stowarzyszeniu dokumenty i zdjęcia ojca z tego okresu, m.in. świadectwo z 1922 r. podpisane przez dyrektora Edmunda Kozarzewskiego.

Janusz Komorowski przekazuje do biblioteczki stowarzyszenia napisany przez siebie przewodnik „Kielce od A do Z”.

Koncert fortepianowy absolwentki, pianistki Joanny Pietrzyk i brawurowo poprowadzona przez Janusza Surę i Ryszarda Ostachowskiego aukcja fotografii kol. Jacka Jopowicza i Andrzeja Domonia, przedstawiających zimowe pejzaże, wzbogaca program noworocznego spotkania 2015.

Przypadające w 2015 r. rocznice: 290 lat istnienia szkoły i 20 lat działalności Stowarzyszenia Absolwentów „Żeromszczacy”, a także 90 rocznica śmierci patrona, od września koncentrują działania stowarzyszenia na przygotowaniu z tych okazji Spotkania Pokoleń Żeromszczaków

 

Opracowanie: Jolanta Daniel, Magdalena Helis-Rzepka, Wiesława Stajura, Anna Zielińska